Tag: articles

Pacific Youth Hold Fast: We can’t ignore colonisation

Ngā iwi e, Ngā iwi e O people, O people Kia Kotahi ra, Te Moana-nui-a-kiwa Join together as one the Pacific Ocean. Ngā iwi e, Ngā iwi e O people, o people  Kia Kotahi ra, Te Moana-nui-a-kiwa Join together as one, the Pacific Ocean Kia mau ra, kia mau ra Hold fast, hold fast  […]